golo
  • Basic

Yasha

Vị trí: Ninja

Đặc trưởng: Burst/Charge

Đề xuất tuyến: Rừng

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng Kỹ năng 1 và 3 để thêm dấu và dấu kích hoạt để làm mới dấu gạch ngang của Kỹ năng 2 và giảm thời gian hồi chiêu của Kỹ năng 1. Kỹ năng 4 có thể hất tung thức thần đối phương và gây sát thương lớn.