golo

Ghi chú Cập Nhật 0403

4/3/2024 12:57:10 PM
[Điều chỉnh miễn phí hạn giờ]
Sẽ điều chỉnh Thức Thần miễn phí hạn giờ tuần này vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ Hai (08/04), Thức Thần miễn phí hạn giờ mới là Kubinashi, Kaguya, Asura, Shishio, Jurokutani, Tesso, Yumekui, Yokinshi.
Onmyoji có [Phúc Thần Nguyệt Khế] có thêm Thức Thần miễn phí hạn giờ là Aoandon, Umibozu.
Trong đó Yokinshi là Thức Thần có độ khó khá cao, Onmyoji có thời gian vào Bình An Kinh ít hơn 7 ngày sẽ không thể sử dụng miễn phí Thức Thần này để chiến đấu.